wersja rosyjska wersja angielska
  1. o firmie
  2. produkty
  3. zamówienia
  4. do pobrania
  5. wycena online
  6. szkolenia
  7. kontakt
  8. FAQ
  9. polityka prywatności

Słownik pojęć

Cena pojazdu

Cena pojazdu to wyrażona w złotych wartość jednostkowego pojazdu ustalona w trakcie transakcji pomiędzy kupującym i sprzedającym. Ceny pojazdów oscylują wokół wartości rynkowej (mogą być niższe lub wyższe od wartości rynkowej pojazdu).

Cena samochodu

patrz: cena pojazdu

Korekta za datę pierwszej rejestracji

Określanie wartości rynkowych pojazdu powinno uwzględniać wpływ daty pierwszej rejestracji (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego). Ze względu na założenie, że pojazd bazowy jest zarejestrowany po raz pierwszy 15 maja roku produkcji, korekta dotycząca daty pierwszej rejestracji ma wartość różną od zera dla pojazdów zarejestrowanych w innych terminach.
Dla pojazdów zarejestrowanych przed dniem 15 maja roku produkcji, należy odpo-wiednio obniżyć wartość bazową (korekta ujemna), natomiast dla pojazdów zareje-strowanych po 15 maja roku produkcji należy odpowiednio podwyższyć wartość bazową (korekta dodatnia).
Korektę przeprowadzamy z dokładnością do jednego miesiąca zaokrąglając różnicę czasową do pełnych miesięcy.

Korekta za przebieg

Jeżeli rzeczywisty przebieg wycenianego pojazdu odbiega od przebiegu normatywnego należy dokonać odpowiedniej korekty. Korekta jest ujemna, gdy przebieg rzeczywisty jest większy od normatywnego lub dodatnia, gdy zachodzi sytuacja odwrotna.

Program internetowy

Program, za pomocą którego można dokonać wyceny pojazdu z poziomu przeglądarki internetowej. W przeciwieństwie do programu w wersji stacjonarnej, nie wymaga on zakupu licencji na określony czas. Możliwość skorzystania z wersji internetowej programu zostaje udostępniona po dokonaniu opłaty za określoną ilość wycen.

Program w wersji jednostanowiskowej

Program, ktorego użytkowanie wymaga uprzedniego zakupu licencji. Minimalny okres funkcjonowania liocenji to 1 rok. Program w wersji jednostanowiskowej instalowany jest i uruchamiany z poziomu jednego komputera (jednej stacji roboczej) i nie możę być udostępnioany w sieci.

Program w wersji serwerowej

Program, ktorego użytkowanie wymaga uprzedniego zakupu licencji. Minimalny okres funkcjonowania liocenji to 1 rok. Program w wersji serwerowej instalowany jest na serwerze, z poziomu którego jest udostępniany i uruchamiany na końcówkach. Liczba wykupionych stanowisk oznacza maksymalną liczbę równoczesnych uruchomień programu na końcówkach. Program w wersji serwerowej dziaął wyłącznie w sieci LAN (sieć lokalna).

Przebieg normatywny

Rynkowy ubytek wartości

Rynkowy ubytek wartości pojazdu to utrata wartości pojazdu z tytułu wystąpienia pierwszego uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Określa go różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością ustaloną w tym samym stanie warunków rynkowych, bezpośrednio po naprawie powypadkowej wykonanej prawidłowo, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, w stacji napraw spełniającej wymagania techniczne i kadrowe do wykony-wania takich napraw.

Wartość bazowa

Wartość bazowa pojazdu to ustalona na określony miesiąc i rok wartość rynkowa pojazdu bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzone-go do eksploatacji (zarejestrowanego po raz pierwszy po zakupieniu w stanie nowym) 15 maja roku produkcji. Gdy wycena dotyczy pojazdu wyprodukowanego w roku wyceny, wartością bazową jest wartość takiego samego modelu pojazdu fabrycznie nowego z wyposażeniem standardowym.

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa pojazdu to najbardziej prawdopodobna kwota środków płatniczych, jaką należy zapłacić za określony pojazd na wolnym rynku, w ramach wymiany towarowo-pieniężnej (kupna-sprzedaży), w warunkach konkurencji.
Wartość ta powstaje przy spełnieniu następujących warunków:
• pojazdy są oferowane na wolnym rynku w formie oferty publicznej,
• strony wymiany są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny,
• strony działają rozsądnie, każda w swoim interesie, dysponując pełną nie-zbędną informacją co do przedmiotu wymiany,
• strony są świadome współistniejących okoliczności występujących na rynku i mających wpływ na wartość przedmiotu wymiany,
• strony nie działają w sytuacji przymusowej.
Wartości rynkowe pojazdów podlegają określaniu w procesie wyceny.

Wartość rynkowa pojazdu uszkodzonego

Wartością rynkową pojazdu uszkodzonego nazywamy wartość rynkową pojazdu, który uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia i jest przezna-czony do sprzedaży w tym stanie.

do góry