Przejdź

sekretariat - 

22 560 70 00

godziny pracy - 

8:00 - 16:00

Polityka prywatności

INFO-EKSPERT Sp. z o.o.
Ul. Kochanowskiego 47 lok. 43
01-864 Warszawa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). RODO zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów RODO ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFO-EKSPERT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-864), ul. Kochanowskiego 47 lok. 43, e-mail: info@info-ekspert.pl . Są one zabezpieczone i przetwarzane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

PRZY ZAWIERANIU UMOWY I SPRZEDAŻY WYDAWNICTW KSIĄŻKOWYCH I/LUB OPROGRAMOWANIA POZYSKUJEMY OD PAŃSTWA TAKIE DANE JAK:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny;
• numer telefonu do kontaktu oraz adres e-mail;
• numer konta bankowego – wyłącznie w przypadku konieczności zwrotu wpłaconych środków.

POWYŻSZE DANE SĄ NIEZBĘDNE DO:
1) realizacji obowiązków prawnych wynikających z zawartej Umowy w celu np.:
• wystawiania i przechowywania faktur;
• rozpatrywania reklamacji;
• dostawy zamówionego produktu, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów INFO-EKSPERT tj.:
• ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. postępowania windykacyjne, zawiadomienia odpowiednich organów);
• odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi;
• wsparcia obsługi Klienta INFO-EKSPERT;
• przygotowania propozycji ofert i rozwiązań oferowanych przez INFO-EKSPERT;
• blokowania korzystania z produktów INFO-EKSPERT ze względu na zaległości finansowe.

Państwa dane osobowe są i będą przetwarzane jedynie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej INFO-EKSPERT, przez pracowników Spółki INFO-EKSPERT, z wyjątkiem sytuacji w których zgodnie z przepisami prawa konieczne będzie przekazanie danych organom państwowym (np. Prokuraturze, Generalnemu Inspektorowi ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

KAŻDY Z PAŃSTWA JEST UPRAWNIONY DO:
• sprostowania danych, czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
• częściowego lub całkowitego usunięcia danych osobowych po okresie ustalonym prawnie do celów kontroli skarbowej i nie mogą być usunięte przed tym okresem;
• dostępu do danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w INFO – EKSPERT.
• dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu czy profilowaniu
• wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

INFO-EKSPERT SP. Z O.O.

Copyrights 2017: www.millenium.pl